ਰੂਹ ਤੱਕ ਲੀਰਾਂ ਜਦ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਕੀ ?
ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ,
ਉਸਨੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਕੀ ?
ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਖੁਰਨਾ ਹੁੰਦੈ,
ਵਕਤ ਨੇ ਵੀ ਕਦ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦੈ,
ਰੱਬ ਤੋ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ #ਯਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਨੀ,
ਆਖਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੀ...
 

Leave a Comment