ਦੱਸ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ,
ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੜਦੇ ਨੇ...
#ਯਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ‪
ਜਿਹੜੇ‬ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ‪ਖੜਦੇ‬ ਨੇ...

Leave a Comment