ਓਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ ਖੜਨਾ
ਦਿਲੋਂ ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਪੁਗਦੀ ਫਿਰੇਂ,
ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਉਡਦੀ ਫਿਰੇਂ...

Leave a Comment