ਜੇ ਬੰਦਾ #ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀਣ ਲੱਗ ਜੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ #ਦੁਨੀਆ ਤੋ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ
ਜੇ ਬੰਦਾ #ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜੇ
ਤਾਂ ਉਹ #ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ
ਜੇ #ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਸਦਾ #ਕੈਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ
ਤਾਂ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੀ ਜਾਂਦਾ...

Leave a Comment