#ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਆੜੀ ਮੁੰਡਿਆ,
ਤੈਨੂੰ ਏਹੋ ਜਾਦੇ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਮੁੰਡਿਆ...

#ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰੀ ਬੜੀ ਜੁਤੀ ਮਿੱਤਰੋ, 👞
#ਯਾਰੀ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਟੁਟੀ ਮਿੱਤਰੋ… 👍

Leave a Comment