ਯਾਰੋ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਵੇਗਾ
ਮੈ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਹੋਣਗੇ
ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ
ਕੁਝ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ
ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਣਗੇ
ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਦੀਆਂ ਕਰਣਗੇ
ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਪਰ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁੱਲਣਗੇ
ਮੈ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਹੋਣਗੇ...

Leave a Comment