ਸਾਡੇ #ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰੀਂ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹ #ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੀਂ ,
ਕੁਝ ਪਲ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ,
ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੀਂ... :(

Leave a Comment