ਨੀ ਕਿਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ
ਕਿਵੇਂ #ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਵਾਂ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਏ
ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਵਾਂ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ 'ਚ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਭਰਦੇ
ਦੇਖੀਂ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆਸ਼ਿਕ਼ ਕਹਾਵਾਂ !!!

Leave a Comment