ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ...
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋ ਕੇ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿਣਦੀ ...
ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ "ਓਹ" ਦੁੱਖ ਦੇਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ
ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦਰਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ...
ਲੋਕੀ ਪੁਛਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਮ ਖਾ ਗਿਆ ?
ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ
ਓਹਦਾ 'ਨਾਮ' ਲੈਣ ਦੀ ..

Leave a Comment