ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ
ਦਿਲ ♥️ ਦੀ ਇੱਛਾ
😍 🥰
ਗੁਆਂਢਣ 💃 ਨਖਰੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ,
ਸੋਹਣੀ 🙋‍♀️ ਇੱਕ ਸਾਲੀ ਹੋਵੇ...
ਤੇ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ 🧛‍♀️ਘਰਵਾਲੀ ਹੋਵੇ
😂😂😂

Leave a Comment