ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ...
.
.
.
ਚੱਲ ਛੱਡ
ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਦਰਾ ਲਾਉਣੇ ਆਂ
ਸਾਲਿਉ ਛੱਡ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ
ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ #Jockey ਪਾਉਣੇ ਆਂ :D :P

Leave a Comment