ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਰਤੂਤ ਮੈਂ…
ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਸ਼ਕ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ….
.

.
.
.
.
ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ #ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਕੋਲੋ
ਪਰ ਘੂਰ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ !!!

Leave a Comment