ਕਦੇ ਚੀਨੀ(ਖੰਡ), ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਦ,
ਕਦੇ ਲਗਦੀ ਅਾ ਨਿਰੀ ਕਲਾਕੰਦ ਵੀ...
ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਅਾ ਮੇਰੀ ਮਿੱਠੀ
ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਦੰਦ ਵੀ...

Leave a Comment