ਕਹਿੰਦੀ :- ਏਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ?
ਮੈ ਕਿਹਾ :- ਇੱਕ ਰੀਝ ਏ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਚਾਹੁਣ ਦੀ <3
ਕਹਿੰਦੀ :- ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ?
ਮੈ ਕਿਹਾ :- ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਏ
ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ :/

ਕਹਿੰਦੀ :- ਤੂੰ ਏਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ?
ਮੈ ਕਿਹਾ :- ਮੈ Wait ਕਰਦਾਂ ਤੇਰੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੀ :)

ਕਹਿੰਦੀ :- ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ?
ਮੈ ਕਿਹਾ :- ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਗਾਂ
ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ _/\_
ਕਹਿੰਦੀ :- ਜੇ ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ?
ਮੈ ਕਿਹਾ :- ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਗਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ... !!!

ਕਹਿੰਦੀ :- ਕਦੇ ਚੰਨ ਵੀ ਤਾਰੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ?
ਮੈ ਕਿਹਾ :- ਬੱਸ ਆਸ ਜੀ ਏ
ਤਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਟਾਉਣ ਦੀ ... !!! :/ :( :'(

Leave a Comment