ਉਹਦੇ Hassan ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ,
ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੋਣ ਦਾ,
ਅਜਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚ੍ ਕੀ ਕਰਨਾ,
ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੋਣ ਦਾ....

Leave a Comment