ਐਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ #ਮਸ਼ੂਕ ਚਾਹੀਦੀ,
ਪਰ #ਵਹੁਟੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਜਤਦਾਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ,
ਜਿਸਨੂੰ ਮਨ ਪਰਚਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਏ,
ਦੋਗਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਤਲਬੀ #ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਏ...

Leave a Comment