ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਹੱਥ 🖐 ਤੇ ਅੱਖ 👁 ਵਰਗਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਥ 🖐 ਤੇ ਸੱਟ ਲਗਦੀ ਏ...
ਤਾਂ ਅੱਖ਼ 👁 ਰੋਦੀ ਏ 😢,
ਜਦ ਅੱਖ ਰੋਂਦੀ ਏ,
ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦੇ ਹਨ 👍...

Leave a Comment