ਅੱਜਕਲ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ

ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੇ
ਬੇਕਦਰੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 😬😞

Leave a Comment