ਮੈਂ ਆਪਣੀ #GirlFriend ਨੂੰ ਆਪਣਾ
#iphone ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਦੇ ਨੀ ਦਿੰਦਾ ।
.
.
ਕਿਉਂਕਿ
.
.
1 ਮੇਰੀ ਕੋਈ GirlFriend ਨੀ ਹੈਗੀ ।
2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ Iphone ਵੀ ਨੀ ਹੈਗਾ !!! :v :P

Leave a Comment