ਸੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੀਏ ਨੀ
ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜੇ

ਬੱਸ ਕਰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੀ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਆਂ ਬਦਨਾਮ ਬੜੇ

Leave a Comment