ਰੱਬ ਨੇ ਕੱਲੇ ਬੈਠ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਆ #ਮੂਰਤ ਉਸਦੀ ...
ਸਾਡੀ ਵਰਗੇ ਲਈ  ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਆ #ਸੂਰਤ ਉਸਦੀ ....
#ਪਿਆਰ ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ...
ਫੇਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸਦੀ...

Leave a Comment