ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
#Dil ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ...
ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰਖੂੰ ਤੈਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਾਂਗ...
 

Leave a Comment