ਮੈ ਤਾਂ ਅਜਮਾਈ ਹੈ ਗੱਲ,
ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਰੱਬ ਦਾ,
ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ
Google ਤੇ ਵੀ ਨੀ ਲੱਭਦਾ

Leave a Comment