ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ
ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥

Leave a Comment