ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ
ਜਿਹੜੇ #ਬਾਬੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
🙄🤔😶
ਲੋਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀ
#ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ
ਤਵੀਤ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
🤣🤣

Leave a Comment