ਕੀ ਬਣੂ  ਦੁਨੀਆ ਦਾ ?
ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ,
ਪੜ੍ਹ- ਪੜ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੋਗੀ,
ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਥਿਆਇਆ ,
ਗਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ !!!
ਬਿਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ?

Leave a Comment