ਮੇਰੇ ਨਾਲ Break-Up ਕਰਕੇ
ਤੂੰ ਬਣ ਗਈ ਉੱਲੂ__
.
ਮੈਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਫਸਾ ਲਈ,
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ?
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾ ThuLLu :P

Leave a Comment