ਦਾਅ ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਦਾ ਜਿੱਥੇ
ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਰ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ !!!

Leave a Comment