ਧੀ ਹਾਂ #ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ,
ਬਾਕੀਆਂ ਤੋ ਸ਼ੋਂਕ ਥੋੜੇ ਵਖਰੇ ਨੇ ,
ਇਕ ਤਾਂ #Cute ਲਗਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ,
ਦੂਜੇ ਅੱਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਖਰੇ ਨੇ

Leave a Comment