ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਲਦਾ,
ਪਰ #ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰੋ...
ਦੁੱਖ ਓਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਯਾਰੋ ਹੋਵੇ,
ਜਦੋ ਕਦੇ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਰੋਈ ਮਿੱਤਰੋ...

Leave a Comment