ਬੇਸ਼ਕ #ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੈ
ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ
ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਹੈ <3

Leave a Comment