ਦਿਲ ਮੰਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ
ਮਸਾਂ ਕਰਿਆ ਹੌਂਸਲਾ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲ ਫੜ੍ਹ ਕੇ
ਤੂੰ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਗਈ ਨਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਗਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਖੜ੍ਹ ਕੇ

Leave a Comment