ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਏਤਬਾਰ ਕਰ,
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ #ਪਿਆਰ ਕਰ...
ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਨੀ ਵਾਦਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ,
ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ...

Leave a Comment