ਦਿੱਤੇ ਜਖਮ ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜੇ
ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ
ਜੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀ
ਤਾਂ ਰਹਿਗੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕਲੇ ਖੜੇ :(

Leave a Comment