ਬਿੱਲੋ ਕਹਿੰਦੀ DP ਤੇਰੀ #LIKE ਕਰਨੀ
ਪਰ ਡਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਰੇ ।
ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਬਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਵੇ
ਚੰਦਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।

Leave a Comment