ਤਾਲੇ 🔐 ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਦੇ 😷
ਅਕਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਦੁੱਖ ਦਿਲ ❤️ 'ਚ ਰੱਖੀ ਦੇ 😌
ਸ਼ਕਲਾ ਤੇ ਨਹੀ 👈 .....

Leave a Comment