22 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਵੇ...
.
.
.
.
.
.
.
.
ਰੱਬ ਕਰੇ !
ਇਹ Status Like ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਫਸ ਜਾਵੇ..... ;) :D

Leave a Comment