ਕਮਲੀ ਨੇ ਅਪਦੇ 5233 d waLL pIc
ਮੇਰੀ ਲਗਾਈ ਆ,,, ♥
ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਛਦਾ ਆ ਤਾ ਕੇਹਂਦੀ ਆ
stuPId!!
ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆ,,,,

Leave a Comment