ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ #ਸਾਗ ਖਾਣ ਦਾ
ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣ ਦਾ
........ ਸੁਆਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਏ <3
ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਣ ਦਾ
ਤੇ #ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਲੀ ਵਾਉਣ ਦਾ
.......ਸੁਆਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਏ <3

ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ
ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ
.......ਸੁਆਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਏ <3
ਹੱਥੀਂ ਵੱਡੀ #ਹਾੜੀ ਦਾ
ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ #ਯਾਰੀ ਦਾ
.......ਸੁਆਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਏ <3

#ਚਾਹ ਛੜੇ ਦੀ ਤੇ
#ਕੁਲਫੀ ਘੜੇ ਦੀ ਦਾ
.......ਸੁਆਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਏ >3
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਘੂਰ ਦਾ
ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ #ਹੂਰ ਦਾ
.......ਸੁਆਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਏ <3

Leave a Comment