ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਰੁਲ ਜਾਵਾ
ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾ___
___ਹੋਣ ਭਾਵੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੋਲੀ ਮੇਰੀ
ਬਸ ਇਹੀ ਆਖੀ ਜਾਵਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਾ

Leave a Comment