ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ
#ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਚਾਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਸਾਰੇ ਪੈਰ
ਮੰਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ...

Leave a Comment