ਨਿੱਤ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੱਟਾਂ ‪#‎ਰਾਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ
ਫੱਟ ‪#‎ਬਦਲੇ‬ ਦਾ ਦੁਖੇ, ਹੁਣ ਸੋਣ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ
ਜੋਸ਼ ਮਾਰਦਾ ‪‎ਉਬਾਲੇ‬, ਰਹਿਮ #ਵੈਰੀ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ
‪#‎ਗੁੱਸਾ‬ ਹੱਸਣ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ, ‪#‎ਜੁੱਸਾ‬ ਰੋਣ ਨਹੀਓਂ ਦਿੰਦਾ...

Leave a Comment