ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ #ਸ਼ਕੀਨੀ ਬੜੀ ਅਥਰੀ 
ਤੂੰ ਜੇਬ ਚ ਰੱਖ ਆਪਣੀ ਟੌਰ ਨੂੰ 
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ #Style ਬੜਾ ਜਚਦਾ
ਕਿਉਂ #Follow ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ?

Leave a Comment