ਘਰ ਦੀ #ShaRaB ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀ Frootiyan ਦਾ
ਮੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀ
ਕਾਹਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ PuTT jAtt ਦਾ ਜਾਵਾਨ
ਜਿਹਨੇ ਪਹੀ ਉੱਤੇ ਵੈੜਕਾ ਭਜਾਇਆ ਨਹੀ...!!!

Leave a Comment