ਜਦ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਦਗ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀ
ਇਤਫ਼ਾਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ
ਬੇਗਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ....

Leave a Comment