ਮੁੰਦਰੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਨਗ ਪਾਇਆ ਕੱਚ ਦਾ
ਜੌਹਰੀਆ ਵੇ ਤੈਥੋੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਦਾ
ਥਾਂ ਵੇ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੱਚ ਨੀ ਜੜੀੰਦੇ
ਇੰਜ ਨੀ ਕਰੀੰਦੇ.…ਸੱਜਣਾਂ ਵੇ ਇੰਜ ਨੀ ਕਰੀੰਦੇ

Leave a Comment