ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਤਾਜ਼ੀ,
“ਧਰਮ ਸਿੰਘ“ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ #ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ,

ਜਿਸਨੂੰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਮਰਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ,
ਅੱਜ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ...

Leave a Comment