ਹਰ ੲਿਨਸਾਨ ਆਪਣੀ -੨ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਏ ...
ਭਾਵੇ ਉਹ ੲਿਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਏ,
ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਰੂਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ !!!

Leave a Comment