ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹੀਦਾ ਆ
ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਕਰੀਦਾ #Blush
TimePass ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਲੇ
ਬੱਸ #CandyCrush ਆ :D :P

Leave a Comment