ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਅਕਲ ਬਦਲ ਗਈ,
ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਗਈ...
ਟਾਇਮ ਆਇਆ ਸ਼ੋਂਕ ਬਦਲ ਗਏ,
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ...

Leave a Comment